Hendriks Verhuurservice
De Palts 6
9436PG MANTINGE

ALGEMENE VOORWAARDEN TOILETWAGENVERHUUR
De hierna vermelde voorwaarden gelden voor het verhuur van toiletwagens door Hendriks Verhuurservice, hierna te noemen verhuurder.

Verhuur
1.1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Hendriks Verhuurservice. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden door te verhuren.
1.2. Vanaf het moment van aflevering tot het moment van ophalen door verhuurder is de huurder in alle gevallen aansprakelijk voor de gehuurde goederen.
1.3. Het gehuurde wordt door verhuurder afgeleverd in gebruiksklare staat. Huurder dient dit bij aflevering te controleren. Huurder heeft na ingebruikneming geen recht meer op reclamering. Bij het ophalen door verhuurder dient het gehuurde in dezelfde staat te zijn als bij de aflevering.
1.4. De kosten van schade aan het gehuurde tijdens de verhuurperiode komen altijd voor rekening van de huurder. Geconstateerde schade dient direct gemeld te worden aan verhuurder. Zonder toestemming van verhuurder mag niet tot reparatie worden overgegaan.
1.5. Verhuurder heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
1.6 Tijdens de huurperiode verplaatsen van het gehuurde is zonder toestemming van verhuurder niet toegestaan.
1.7 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel welke mocht ontstaan ten gevolge van het gebruik van het gehuurde, tenzij de geldende wettelijke regelingen of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
1.8 De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lozing van afvalstoffen en/of enige vorm van milieuverontreiniging voortvloeiend uit het gebruik dan wel de installatie van het verhuurde materiaal.
1.9 De huurder is verplicht zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen en afdoende verzekeringen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van huurder.
1.10 Vooraf wordt een offerte overlegd.
1.11 In onderling overleg kan in een aantal gevallen overeengekomen worden dat het gehuurde door verhuurder zelf wordt opgehaald en terug gebracht.

Afleverlocatie
2.1. Het terrein dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn. De huurder vrijwaart verhuurder van schade aan het voornoemde terrein en/of aanwezige opstallen.
2.2. Huurder is verantwoordelijk voor afvoer van afvalwater en dient bij de betreffende gemeente te informeren naar het plaatselijk beleid omtrent lozing.
2.3. De huurder dient zorg te dragen voor een afvoermogelijkheid in de onmiddellijke nabijheid van het gehuurde (binnen 5 meter). Afvoerslang moet met een aflopende ligging geplaatst kunnen worden. Kosten voor extra voorzieningen komen voor rekening van huurder.
2.4. Huurder dient er voor te zorgen dat er in de directe nabijheid van de plaatsingslocatie gebruik gemaakt kan worden van drinkwater en stroom (16 Ampère). De huurder dient er zorg voor te dragen dat er gedurende de huurperiode waterdruk op de leidingen blijft staan.

Kosten
3.1. Wanneer de huurperiode korter is dan afgesproken heeft huurder geen recht op vermindering van de afgesproken huursom, tenzij anders wordt overeengekomen met verhuurder.
3.2. Bij overschrijden van de afgesproken huurperiode heeft verhuurder het recht om extra huur in rekening te brengen.
3.3. Laad-, los-, vervoer- en opslagkosten van het materieel inclusief de eventuele inhoud, zijn geheel voor rekening en risico van de huurder.
3.4. De huurder kan er voor kiezen zelf het gehuurde schoon terug te leveren. Schoon wil zeggen in dezelfde staat als bij aflevering. De schoonmaak kan ook door verhuurder gedaan worden. Over kosten worden in dat geval vooraf afspraken gemaakt waarbij de kosten afhankelijk zijn van de mate van vervuiling.
3.5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij voorkeur naar het op de factuur vermeldde bankrekeningnummer.
3.6. Bij annulering binnen één week voor afleverdatum wordt € 50,00 exclusief btw in rekening gebracht

Overige bepalingen
4.1. Het is huurder niet toegestaan om stickers, plakband of tape in welke vorm dan ook op het gehuurde te plakken of anderszins bevestigen. Indien dit toch gebeurd zijn alle schoonmaak- en herstelkosten voor rekening van de huurder.
4.2. De verhuurder heeft te allen tijde toegang tot het verhuurde.